Wettelijke bepalingen

Algemene informatie

De website “www.lebarnhotel.com ” is eigendom van SAS Barn Bonnelles, een vennootschap met een kapitaal van €85.949, ingeschreven in het handels- en ondernemingsregister van Versailles onder nummer 915 113 211 en met intracommunautair BTW-nummer FR 41 79 93 42 704.

Sasu gehucht van la cense

Hoofdkantoor: Moulin de Bretigny 78830 Bonnelles – Frankrijk De verantwoordelijke voor de publicatie van de website “www.lebarnhotel.com” is mevrouw Caroline Tran Chau, algemeen directeur. De afdeling die verantwoordelijk is voor het toezicht op de website “www.lebarnhotel.com” is de verkoopafdeling van Le Barn. Het bedrijf dat de website “www.lebarnhotel.com” heeft ontworpen en gemaakt is Timgrid.

Gebruiksvoorwaarden

De gebruiker van de website “www.lebarnhotel.com” erkent kennis te hebben genomen van de huidige gebruiksvoorwaarden van de site en verbindt zich ertoe deze te respecteren. De gebruiker van de website erkent de bevoegdheid en de middelen te hebben die nodig zijn om toegang te krijgen tot deze site en deze te gebruiken, alsook de wettelijke bevoegdheid om deze site en/of elke rechtstreeks toegankelijke pagina te bezoeken en om een overeenkomst van welke aard dan ook te sluiten. De gebruiker van de website “www.lebarnhotel.com” erkent dat hij heeft gecontroleerd of de gebruikte computerconfiguratie geen virussen bevat en of deze perfect werkt. De gebruiker erkent op de hoogte te zijn gebracht van het feit dat de website “www.lebarnhotel.com” 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk is, behalve in geval van overmacht, computermoeilijkheden, moeilijkheden in verband met de structuur van telecommunicatienetwerken of moeilijkheden van technische of onderhouds aard.

Verantwoordelijkheden

De Schuur wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van moeilijkheden bij de toegang tot haar site of onderbreking van de verbinding om welke reden dan ook. Bovendien kan Le Barn niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of een virus dat de computer of de computerapparatuur van de gebruiker kan besmetten als gevolg van het gebruik van of de toegang tot de site.

Informatie op de site

De informatie op de website “www.lebarnhotel.com” dient uitsluitend ter informatie. De Schuur stelt alles in het werk om gebruikers te voorzien van geverifieerde informatie.

Evolutie van de site

De op deze site gepresenteerde elementen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en worden beschikbaar gesteld zonder enige garantie, expliciet of impliciet, van welke aard dan ook, en kunnen geen aanleiding geven tot een recht op schadevergoeding.

Persoonlijke gegevens

De gegevens die op deze site worden verzameld, zijn bestemd voor de Schuur die, met uitdrukkelijke toestemming, bevoegd is om ze op te slaan in het computergeheugen. In toepassing van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de verwerking van gegevens, bestanden en vrijheden, heeft de gebruiker het recht om zich te verzetten (artikel 38 van de wet), toegang te krijgen (artikel 39 van de wet), te verbeteren (artikel 40 van de wet) en gegevens die op hem betrekking hebben te verwijderen. Elke gebruiker kan eisen dat onjuiste informatie wordt gecorrigeerd, aangevuld, bijgewerkt of verwijderd. De gebruiker kan de eerder genoemde rechten uitoefenen door zijn of haar identiteit te bewijzen door contact op te nemen met de webmaster van de site. De verstrekte informatie is bestemd voor de Schuur, als verantwoordelijke voor de verwerking, voor administratieve en commerciële doeleinden. Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de website “www.lebarnhotel.com” wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, geruild, overgedragen, afgestaan of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Als de verplichte informatie niet wordt ingevuld, kunnen de verzoeken van de gebruiker niet worden verwerkt.

Intellectueel Eigendom

De Schuur is eigenaar van de exploitatierechten of heeft gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, waaronder tekst, afbeeldingen, grafieken, logo’s, iconen, geluiden, software. Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, transmissie, denaturatie, geheel of gedeeltelijk van de site of de inhoud ervan, door welk procédé dan ook, en op welke drager dan ook, is verboden. Elk ongeoorloofd gebruik van de site of de inhoud ervan, of van de informatie die erin wordt verspreid, zou de verantwoordelijkheid van de gebruiker met zich meebrengen en zou een inbreuk vormen die wordt bestraft door de artikelen L. 335-2 en volgende van de Code de la propriété intellectuelle. Indien de gebruiker één van de inhoud van de site (tekst, beeld) wenst te gebruiken, dient de gebruiker vooraf de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Barn te verkrijgen door een e-mail te sturen naar de afdeling Verkoop.

Merken en logo’s

De merken en logo’s op de site zijn geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars. In overeenstemming met de Franse wet is elke reproductie of weergave, geheel of gedeeltelijk, van deze merken of logo’s, alleen of geïntegreerd met andere elementen, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het merk of logo verboden en zou de verantwoordelijkheid van de gebruiker in de zin van de artikelen L. 713-2 en L. 713-3 van de Franse Code de la Propriété intellectuelle (wet op de intellectuele eigendom) in beslag nemen.

Hypertekstlinks en cookies

Voor de hypertekstlinks die in het kader van de website “www.lebarnhotel.com” zijn opgezet naar andere bronnen die op het internetnetwerk aanwezig zijn, is vooraf en uitdrukkelijk toestemming verleend. De Schuur is echter niet de uitgever van deze sites en kan de inhoud ervan niet controleren. Bijgevolg kan de Schuur niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze sites of voor het eventueel verzamelen en doorgeven van persoonlijke gegevens, het plaatsen van cookies of enig ander proces voor hetzelfde doel dat door deze sites wordt uitgevoerd. Het surfen op de “www.lebarnhotel.com” website kan leiden tot de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker. Weigering om een cookie te installeren kan leiden tot de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot bepaalde diensten.

Wijziging van de wettelijke vermeldingen

De Schuur behoudt zich het recht voor om de wettelijke vermeldingen te allen tijde te wijzigen. De gebruiker verbindt zich er dan ook toe deze regelmatig te raadplegen. Toepasselijk recht en bevoegdheidsverdeling: Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website “www.lebarnhotel.com” is onderworpen aan het Franse recht.

Kredieten digitale identiteit – communicatiebureau

Grafisch ontwerp & technische ontwikkeling door Be polen & Timgrid Hosting: OVH bedrijf, 2 rue Kellermann. 59100 Roubaix. Frankrijk. Tel: +33 (0)9 72 10 10 07.

Foto’s krediet

Studio Nomades, Eric Martin / Figarophoto